Waza List

MUSOU JIKIDEN EISHIN-RYU WAZA LIST
無雙直傳英信流居合道業

Seiza正座の部
1. Mae   
2. Migi 
3. Hidari
4. Ushiro
5. Yaegaki 
6. Ukenagashi 
7. Kaishaku
8. Tsukekomi 
9. Tsukikage
10. Oikaze
11. Nukiuchi
八重垣
受流
介錯
附込
月影
追風
抜打
Tatehiza立膝の部
1. Yokogumo
2. Toranoissoku
3. Inazuma 
4. Ukigumo
5. Oroshi
6. Iwanami
7. Urokogaeshi
8. Namigaeshi
9. Takiotoshi
10. Makkou
横雲
虎一足
稲妻
浮雲

岩波
鱗返
浪返
滝落
真向
Okuiai-Iwaza奥居合居業の部
1. Kasumi 
2. Sunegakoi
3. Kozume
4. Kowaki
5. Shihougiri
6. Tanashita
7. Ryouzume
8. Torabashiri


脛囲
戸詰
戸脇
四方切
棚下
両詰
虎走
Okuiai-Tachiwaza奥居合立業の部
1. Yukizure
2. Tsuredachi
3. Soumakuri
4. Soudome
5. Shinobu
6. Yukichigai
7. Sodezurigaeshi
8. Mon’iri
9. Kabezoe
10. Ukenagashi 
11. Itomagoi 
行連
連達
惣捲
惣留
信夫
行違
袖摺返
門入
壁添
受流
暇乞

DAI NIHON IAIDO RENMEI TOHO WAZA LIST

大日本居合連盟道 刀法

1. Maegiri
2. Zengogiri
3. Karatake
4. Kiriage
5. Shihougiri
6. Kissakigaeshi
7. Karigane
前切
前後切
幹竹
切上げ
四方切
切先返し
雁金